Стаття 9. Страхова сума
9.1.  Страхова сума - це грошова сума, у межах якої страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.
9.2.   Розмір   страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну  майну потерпілих, становить 50 тисяч гривень на одного потерпілого. У  разі  якщо  загальний  розмір  шкоди  за одним  страховим випадком   перевищує   п’ятикратну  страхову  суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.
9.3.  Розмір  страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну життю та здоров’ю   потерпілих, становить  100  тисяч  гривень  на  одного

Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України
13.1. Учасники  бойових  дій та інваліди війни,  що визначені законом,  інваліди I групи,  які  особисто  керують  належними  їм транспортними  засобами,  а  також особи,  що керують транспортним засобом,  належним  інваліду I    групи,   у   його присутності, звільняються   від   обов'язкового  страхування  цивільно-правової відповідальності на території України.  Відшкодування збитків  від дорожньо транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.

Стаття 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі

22.1.  У  разі  настання страхового випадку страховик у межах страхових  сум, зазначених  у  страховому  полісі,  відшкодовує у встановленому   цим   Законом порядку  оцінену  шкоду,  заподіяну внаслідок  дорожньо-транспортної  пригоди життю,  здоров’ю, майну третьої особи.
У  разі  настання  події,  яка  є  підставою  для  проведення регламентної виплати, МТСБУ у межах страхових сум, що були чинними на  день  настання  такої події,  відшкодовує у встановленому цим Законом     порядку    оцінену    шкоду, заподіяну    внаслідок дорожньо-транспортної   пригоди  життю,  здоров’ю,  майну третьої особи.
22.2.  Відповідно  до  цього  Закону  потерпілим  - юридичним особам  страховик, а у випадках, передбачених цим Законом, - МТСБУ відшкодовує виключно шкоду, заподіяну майну.

Стаття 29. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу
У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з   урахуванням  зносу,  розрахованого  у  порядку,  встановленому законодавством,   включаючи   витрати   на   усунення  пошкоджень, зроблених   навмисно   з   метою  порятунку  потерпілих  внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця  дорожньо-транспортної  пригоди  до  місця  проживання  того власника  чи  законного  користувача  транспортного  засобу,  який керував   транспортним   засобом  у  момент  дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний  засіб  необхідно,  з  поважних  причин, помістити на стоянку,  до  розміру  шкоди  додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

Стаття 30. Шкода, пов’язана з фізичним знищенням транспортного засобу
30.1.  Транспортний  засіб  вважається фізично знищеним, якщо його  ремонт  є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт  вважається  економічно  необґрунтованим,  якщо передбачені згідно  з  аварійним  сертифікатом  (рапортом),  звітом (актом) чи висновком  про  оцінку,  виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або    експертом   відповідно   до   законодавства,   витрати   на відновлювальний  ремонт  транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
30.2.  Якщо  транспортний  засіб  вважається  знищеним,  його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до  та  після  дорожньо транспортної  пригоди,  а також витрати на евакуацію   транспортного  засобу  з місця  дорожньо-транспортної пригоди.

Стаття 33. Дії осіб у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
33.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути   підставою   для   здійснення    страхового    відшкодування (регламентної виплати),  водій транспортного засобу,  причетний до такої пригоди, зобов'язаний:
33.1.1. дотримуватися передбачених правилами дорожнього  руху обов'язків водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди;
33.1.2. вжити   заходів  з  метою  запобігання  чи  зменшення подальшої шкоди;
33.1.3. поінформувати інших осіб,  причетних до цієї пригоди, про   себе,  своє  місце  проживання,  назву  та  місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;
33.1.4. невідкладно,  але не пізніше трьох робочих днів з дня настання    дорожньо транспортної    пригоди,    письмово   надати страховику,  з яким  укладено  договір обов'язкового  страхування цивільно-правової   відповідальності   (у  випадках,  передбачених статтею   41   цього   Закону,   -   МТСБУ),   повідомлення    про дорожньо-транспортну  пригоду встановленого МТСБУ зразка,  а також відомості про  місцезнаходження  свого  транспортного  засобу  та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з  поважних причин  не  мав  змоги  виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально.
33.2. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише  забезпечених  транспортних  засобів,  за  умови  відсутності травмованих   (загиблих)  людей,  а  також  за  згоди  водіїв  цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння,  за  відсутності  у них  ознак  алкогольного,  наркотичного  чи  іншого  сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів,  що знижують  увагу та  швидкість реакції,  ці  водії  мають  право спільно  скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. У такому разі  водії  транспортних  засобів  після  складення зазначеного в цьому пункті повідомлення мають право залишити місце дорожньо-транспортної  пригоди  та  звільняються   від   обов'язку інформувати  відповідні  підрозділи  Національної  поліції  про її настання.
У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників відповідних підрозділів Національної  поліції розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну  потерпілих,  не  може перевищувати  максимальних розмірів, затверджених  Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, що діяли на день  настання  страхового  випадку.
33.3. Водії  та  власники транспортних засобів,  причетних до дорожньо-транспортної   пригоди,   власники   пошкодженого   майна зобов'язані  зберігати  пошкоджене  майно  (транспортні  засоби) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди,  до тих пір,  поки його не огляне призначений страховиком (у випадках,  передбачених  статтею  41  цього  Закону,  -  МТСБУ) представник  (працівник,  аварійний комісар або експерт),  а також забезпечити йому  можливість  провести  огляд  пошкодженого  майна (транспортних засобів).
Особи, зазначені  в цьому пункті,  звільняються від обов'язку збереження пошкодженого  майна  (транспортних  засобів)  у  такому стані,   в  якому  воно  знаходилося  після  дорожньо-транспортної пригоди, у разі якщо не з їхньої вини протягом десяти робочих днів після  одержання страховиком (у випадках,  передбачених статтею 41 цього  Закону,  -  МТСБУ)  повідомлення  про  дорожньо-транспортну пригоду    його    уповноважений    представник   не   прибув   до
місцезнаходження такого пошкодженого майна.
33.4.  У разі оформлення працівниками відповідних підрозділів Національної      поліції      відповідних      документів     про дорожньо-транспортну  пригоду  вони також встановлюють та фіксують необхідні     відомості     щодо     обов'язкового     страхування цивільно-правової   відповідальності   учасників  цієї  пригоди  і сприяють  представникам  страховиків  (МТСБУ)  у проведенні огляду місця дорожньо-транспортної   пригоди  і  транспортних  засобів, причетних до неї.

Стаття 34. Дії страховика та МТСБУ після отримання інформації про дорожньо-транспортну пригоду, яка бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
34.1. Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня отримання  повідомлення  про  настання  події,  що  містить ознаки страхового випадку,  розпочати  її  розслідування,  у  тому  числі здійснити   запити   щодо  отримання  відомостей,  необхідних  для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
34.2. Протягом 10 робочих днів з дня  отримання  повідомлення про    дорожньо-транспортну   пригоду   страховик   (у   випадках, передбачених  статтею  41  цього  Закону,  -  МТСБУ)  зобов'язаний направити свого представника (працівника,  аварійного комісара або експерта)  на  місце  настання  страхового   випадку   та/або   до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.
34.3. Якщо представник страховика (у  випадках,  передбачених статтею 41 цього Закону,  - МТСБУ) не з'явився у визначений строк, потерпілий має право самостійно  обрати  аварійного  комісара  або експерта для визначення розміру шкоди.  У такому разі страховик (у випадках,  передбачених  статтею  41  цього   Закону,   -   МТСБУ)
зобов'язаний   відшкодувати   потерпілому  витрати  на  проведення експертизи (дослідження).
34.4. Для визначення причин настання  страхового  випадку  та розміру  збитків  страховиком  та МТСБУ залучаються їх працівники. Страховиком, МТСБУ та потерпілими також можуть залучатися аварійні комісари,  експерти  або  юридичні особи,  у штаті яких є аварійні комісари чи експерти.

Стаття 35. Заява про страхове відшкодування
35.1. Для отримання страхового  відшкодування  потерпілий  чи інша особа,  яка  має  право на отримання відшкодування,  протягом 30 днів  з  дня  подання  повідомлення  про   дорожньо-транспортну пригоду  подає  страховику  (у  випадках,  передбачених статтею 41 цього Закону,  - МТСБУ) заяву про страхове  відшкодування.  У  цій заяві має міститися:
     а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;
     б) прізвище,  ім'я, по батькові (найменування) заявника, його місце   проживання   (фактичне   та    місце    реєстрації)    або місцезнаходження;
     в) зміст   майнової   вимоги   заявника   щодо  відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;
     г) інформація  про  вже  здійснені   взаєморозрахунки   осіб, відповідальність яких застрахована, або інших осіб, відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;
     ґ) підпис заявника та дата подання заяви.

Стаття 36. Прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати
36.1. Страховик (у випадках,  передбачених статтею  41  цього Закону,   -   МТСБУ),  керуючись  нормами  цього  Закону,  приймає вмотивоване  рішення  про  здійснення   страхового   відшкодування (регламентної  виплати)  або  про  відмову у здійсненні страхового відшкодування  (регламентної  виплати).  Рішення  про   здійснення страхового  відшкодування  (регламентної  виплати)  приймається  у зв'язку з  визнанням  майнових  вимог  заявника  або  на  підставі рішення   суду,   у  разі  якщо  спір  про  здійснення  страхового відшкодування  (регламентної  виплати)  розглядався   в   судовому порядку.  Якщо  розмір  заподіяної  шкоди перевищує страхову суму, розмір  страхової  виплати  (регламентної  виплати)  за таку шкоду
обмежується зазначеною страховою сумою.
36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру  страхового  відшкодування  з  особою,  яка  має  право на отримання відшкодування,  за наявності  документів,  зазначених  у статті  35  цього  Закону,  повідомлення  про дорожньо-транспортну пригоду,  але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування
36.4. Виплата  страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється безпосередньо потерпілому (іншій особі, яка має право на  отримання  відшкодування)  або  погодженим  з ним особам,  які надають послуги з ремонту пошкодженого  майна,  сплатили  страхове відшкодування    за    договором   майнового   страхування   (крім регламентної виплати,  передбаченої  підпунктом  "а"  пункту  41.1 статті  41  цього  Закону),  лікування потерпілих та інші послуги,
пов'язані з відшкодуванням збитків.
36.5. За   кожен   день   прострочення   виплати   страхового відшкодування  (регламентної  виплати)  з  вини страховика (МТСБУ) особі,  яка  має  право   на   отримання   такого   відшкодування, сплачується   пеня   з   розрахунку   подвійної  облікової  ставки Національного банку України,  яка діє протягом  періоду,  за  який
нараховується пеня.

Стаття 38. Регресний позов страховика та МТСБУ
38.1. Страховик  після  виплати  страхового відшкодування має право подати регресний позов
Це дуже легко як по ОСАГО так і по КАСКО! Цікаво, що Ви стаєте у виграшну позицію. Затягуванням виплати страхова компанія забиває себе у глухий кут, оскілки сума яку ми витребуємо у кінці збільшується у два, а іноді і у три рази. Наприклад замість заявлених 20 000 грн. ми можемо відшкодувати 50 000 грн.

Як правило, коли страхова компанія відчуває, юридичну підтримку та націленість на боротьбу з Вашого боку, вона негайно виплачує відшкодування!

Кваліфікований захист адвоката в справах по ДТП у Києві та області.
Це дуже легко як по ОСАГО так і по КАСКО! Цікаво, що Ви стаєте у виграшну позицію. Затягуванням виплати страхова компанія забиває себе у глухий кут, оскілки сума яку ми витребуємо у кінці збільшується у два, а іноді і у три рази. Наприклад замість заявлених 20 000 грн. ми можемо відшкодувати 50 000 грн.

Як правило, коли страхова компанія відчуває, юридичну підтримку та націленість на боротьбу з Вашого боку, вона негайно виплачує відшкодування!

Кваліфікований захист адвоката в справах по ДТП у Києві та області.
Липявка Ігор Олександрович
(044) 227-17-90 / advocate.lypiavka@gmail.com
- На протязі 3 діб з дня ДТП проінформуйте свою страхову компанію про страховий випадок. Отримайте у діспетчера номер звернення.

- Подайте до своєї страхової компанії заяву про страховий випадок зі схемою ДТП. У випадку, якщо суд визнає саме Вашу вину, у страхової компанії не буде підстав звернутися до Вас з регресом.

- Витребуйте копію автотоварознавчої експертизи.
Таку експертизу, як правило проводить страхова коипанія.

- У разі непроведення автотоварознавчої експертизи на протязі 10 діб з моменту ДТП - проведіть незалежну оцінку. Це унеможливить занизити суму виплати і буде Вашою заявленою сумою.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте до страхової компанії усі передбачечні законом документи. Копії свідоцтва про реєстрацію т/з, посвідчення водія, заявки зі схемою ДТП, та банківські реквізити.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте заяву про виплату страхового відшкодування. З дня подання цієї заяви у страхової компанії є 90 діб для виплати.

- У разі невиплати страхового відшкодування або заниження суми виплати зверніться до суду. Бажано це зробити з адвокатом, що гарантовано дасть результат та підвищить суму виплати.

отримати відповідь поштою
ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК
Це дуже легко як по ОСАГО так і по КАСКО! Цікаво, що Ви стаєте у виграшну позицію. Затягуванням виплати страхова компанія забиває себе у глухий кут, оскілки сума яку ми витребуємо у кінці збільшується у два, а іноді і у три рази. Наприклад замість заявлених 20 000 грн. ми можемо відшкодувати 50 000 грн.

Як правило, коли страхова компанія відчуває, юридичну підтримку та націленість на боротьбу з Вашого боку, вона негайно виплачує відшкодування!

Кваліфікований захист адвоката в справах по ДТП у Києві та області.
СТЯГНУТИ КОШТИ З СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ?
ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК
отримати відповідь поштою
Додаткова контактна інформація:
(098) 033-34-35
(093) 033-34-35
Н О В И Н И
Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував перевірку старих справ щодо працівників прокуратур, які раніше підозрювались у корупційних злочинах та пообіцяв звільняти тих, хто має проблеми з декларуванням. Як повідомляє УНН, про це він сьогодні заявив на брифінгу, передає «Закон і Бізнес».
Законопроект про антикорупційні суди зареєстровано у Верховній Раді і найближчим часом буде розглянуто на засіданні комітету.

(044) 227-17-90
e-mail: advocate.lypiavka@gmail.com
розбій та кража кримінал в ДТП незаконний оббіг наркотиків вбивства, тілесні ушкодження економічні злочини корупційні злочини
Криминальне провадження
Адміністративні провадження
визнання нормативних актів недійсними представництво під час перевірок оскарження рішень держ.органів оскарження бездіяльності посадовців спори з суб`єктами владних повноважень спори у виборчому процесі
розподіл майна спадкові справи страхові спори при ДТП шлюбні спори визнання договору недійсним спори у сфері праці
Цивільні справи
advocate.lypiavka@gmail.com
(093) 033-34-35
(098) 033-34-35
(044) 227-17-90
Додаткова контактна інформація:
07400 Київ, вул. В. Чорновола 41
а д в о к а т
(044) 227-17-90 / advocate.lypiavka@gmail.com
Пам'ятка щодо дій у відносинах зі страховою компанією
- На протязі 3 діб з дня ДТП проінформуйте свою страхову компанію про страховий випадок. Отримайте у діспетчера номер звернення.

- Подайте до своєї страхової компанії заяву про страховий випадок зі схемою ДТП. У випадку, якщо суд визнає саме Вашу вину, у страхової компанії не буде підстав звернутися до Вас з регресом.

- Витребуйте копію автотоварознавчої експертизи.
Таку експертизу, як правило проводить страхова коипанія.

- У разі непроведення автотоварознавчої експертизи на протязі 10 діб з моменту ДТП - проведіть незалежну оцінку. Це унеможливить занизити суму виплати і буде Вашою заявленою сумою.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте до страхової компанії усі передбачечні законом документи. Копії свідоцтва про реєстрацію т/з, посвідчення водія, заявки зі схемою ДТП, та банківські реквізити.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте заяву про виплату страхового відшкодування. З дня подання цієї заяви у страхової компанії є 90 діб для виплати.

- У разі невиплати страхового відшкодування або заниження суми виплати зверніться до суду. Бажано це зробити з адвокатом, що гарантовано дасть результат та підвищить суму виплати.
ПОСИЛАННЯ   ВІД   АДВОКАТА
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
у відносинах зі страховою компанією
ПАМ'ЯТАЙТЕ: Як правило, коли страхова компанія відчуває, юридичну підтримку та націленість на боротьбу з Вашого боку, вона негайно виплачує відшкодування!
СТЯГНУТИ КОШТИ З СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ?
Це дуже легко як по ОСАГО так і по КАСКО! Цікаво, що Ви стаєте у виграшну позицію. Затягуванням виплати страхова компанія забиває себе у глухий кут, оскілки сума яку ми витребуємо у кінці збільшується у два, а іноді і у три рази. Наприклад замість заявлених 20 000 грн. ми можемо відшкодувати 50 000 грн.

Як правило, коли страхова компанія відчуває, юридичну підтримку та націленість на боротьбу з Вашого боку, вона негайно виплачує відшкодування!

Кваліфікований захист адвоката в справах по ДТП у Києві та області.
Липявка Ігор Олександрович
а д в о к а т
Пам'ятка щодо дій у відносинах зі страховою компанією
- На протязі 3 діб з дня ДТП проінформуйте свою страхову компанію про страховий випадок. Отримайте у діспетчера номер звернення.

- Подайте до своєї страхової компанії заяву про страховий випадок зі схемою ДТП. У випадку, якщо суд визнає саме Вашу вину, у страхової компанії не буде підстав звернутися до Вас з регресом.

- Витребуйте копію автотоварознавчої експертизи.
Таку експертизу, як правило проводить страхова коипанія.

- У разі непроведення автотоварознавчої експертизи на протязі 10 діб з моменту ДТП - проведіть незалежну оцінку. Це унеможливить занизити суму виплати і буде Вашою заявленою сумою.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте до страхової компанії усі передбачечні законом документи. Копії свідоцтва про реєстрацію т/з, посвідчення водія, заявки зі схемою ДТП, та банківські реквізити.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте заяву про виплату страхового відшкодування. З дня подання цієї заяви у страхової компанії є 90 діб для виплати.

- У разі невиплати страхового відшкодування або заниження суми виплати зверніться до суду. Бажано це зробити з адвокатом, що гарантовано дасть результат та підвищить суму виплати.
(044) 227-17-90
(098) 033-34-35
(093) 033-34-35
e-mail: advocate.lypiavka@gmail.com
ПАМ'ЯТАЙТЕ: Як правило, коли страхова компанія відчуває, юридичну підтримку та націленість на боротьбу з Вашого боку, вона негайно виплачує відшкодування!
Криминальне провадження
розбій та кража кримінал в ДТП незаконний оббіг наркотиків вбивства, тілесні ушкодження економічні злочини корупційні злочини
Цивільні справи
розподіл майна спадкові справи страхові спори при ДТП шлюбні спори визнання договору недійсним спори у сфері праці
Адміністративні провадження
визнання нормативних актів недійсними представництво під час перевірок оскарження рішень держ.органів оскарження бездіяльності посадовців спори з суб`єктами владних повноважень спори у виборчому процесі
Додаткова контактна інформація:
(044) 227-17-90
(098) 033-34-35
(093) 033-34-35
advocate.lypiavka@gmail.com
07400 Київ, вул. В. Чорновола 41
Це дуже легко як по ОСАГО так і по КАСКО! Цікаво, що Ви стаєте у виграшну позицію. Затягуванням виплати страхова компанія забиває себе у глухий кут, оскілки сума яку ми витребуємо у кінці збільшується у два, а іноді і у три рази. Наприклад замість заявлених 20 000 грн. ми можемо відшкодувати 50 000 грн.

Як правило, коли страхова компанія відчуває, юридичну підтримку та націленість на боротьбу з Вашого боку, вона негайно виплачує відшкодування!

Кваліфікований захист адвоката в справах по ДТП у Києві та області.
СТЯГНУТИ КОШТИ З СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ?
Липявка Ігор Олександрович
а д в о к а т
(044) 227-17-90 / advocate.lypiavka@gmail.com
Пам'ятка щодо дій у відносинах зі страховою компанією
- На протязі 3 діб з дня ДТП проінформуйте свою страхову компанію про страховий випадок. Отримайте у діспетчера номер звернення.

- Подайте до своєї страхової компанії заяву про страховий випадок зі схемою ДТП. У випадку, якщо суд визнає саме Вашу вину, у страхової компанії не буде підстав звернутися до Вас з регресом.

- Витребуйте копію автотоварознавчої експертизи.
Таку експертизу, як правило проводить страхова коипанія.

- У разі непроведення автотоварознавчої експертизи на протязі 10 діб з моменту ДТП - проведіть незалежну оцінку. Це унеможливить занизити суму виплати і буде Вашою заявленою сумою.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте до страхової компанії усі передбачечні законом документи. Копії свідоцтва про реєстрацію т/з, посвідчення водія, заявки зі схемою ДТП, та банківські реквізити.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте заяву про виплату страхового відшкодування. З дня подання цієї заяви у страхової компанії є 90 діб для виплати.

- У разі невиплати страхового відшкодування або заниження суми виплати зверніться до суду. Бажано це зробити з адвокатом, що гарантовано дасть результат та підвищить суму виплати.
e-mail: advocate.lypiavka@gmail.com
(093) 033-34-35
(098) 033-34-35
(044) 227-17-90
ПАМ'ЯТАЙТЕ: Як правило, коли страхова компанія відчуває, юридичну підтримку та націленість на боротьбу з Вашого боку, вона негайно виплачує відшкодування!
отримати відповідь поштою
ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК
Н О В И Н И
Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував перевірку старих справ щодо працівників прокуратур, які раніше підозрювались у корупційних злочинах та пообіцяв звільняти тих, хто має проблеми з декларуванням. Як повідомляє УНН, про це він сьогодні заявив на брифінгу, передає «Закон і Бізнес».
Законопроект про антикорупційні суди зареєстровано у Верховній Раді і найближчим часом буде розглянуто на засіданні комітету.
ПОСИЛАННЯ   ВІД   АДВОКАТА
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Стаття 9. Страхова сума
9.1.  Страхова сума - це грошова сума, у межах якої страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.
9.2.   Розмір   страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну  майну потерпілих, становить 50 тисяч гривень на одного потерпілого. У  разі  якщо  загальний  розмір  шкоди  за одним  страховим випадком   перевищує   п’ятикратну  страхову  суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.
9.3.  Розмір  страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну життю та здоров’ю   потерпілих, становить  100  тисяч  гривень  на  одного

Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України
13.1. Учасники  бойових  дій та інваліди війни,  що визначені законом,  інваліди I групи,  які  особисто  керують  належними  їм транспортними  засобами,  а  також особи,  що керують транспортним засобом,  належним  інваліду I    групи,   у   його присутності, звільняються   від   обов'язкового  страхування  цивільно-правової відповідальності на території України.  Відшкодування збитків  від дорожньо транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.

Стаття 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі

22.1.  У  разі  настання страхового випадку страховик у межах страхових  сум, зазначених  у  страховому  полісі,  відшкодовує у встановленому   цим   Законом порядку  оцінену  шкоду,  заподіяну внаслідок  дорожньо-транспортної  пригоди життю,  здоров’ю, майну третьої особи.
У  разі  настання  події,  яка  є  підставою  для  проведення регламентної виплати, МТСБУ у межах страхових сум, що були чинними на  день  настання  такої події,  відшкодовує у встановленому цим Законом     порядку    оцінену    шкоду, заподіяну    внаслідок дорожньо-транспортної   пригоди  життю,  здоров’ю,  майну третьої особи.
22.2.  Відповідно  до  цього  Закону  потерпілим  - юридичним особам  страховик, а у випадках, передбачених цим Законом, - МТСБУ відшкодовує виключно шкоду, заподіяну майну.

Стаття 29. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу
У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з   урахуванням  зносу,  розрахованого  у  порядку,  встановленому законодавством,   включаючи   витрати   на   усунення  пошкоджень, зроблених   навмисно   з   метою  порятунку  потерпілих  внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця  дорожньо-транспортної  пригоди  до  місця  проживання  того власника  чи  законного  користувача  транспортного  засобу,  який керував   транспортним   засобом  у  момент  дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний  засіб  необхідно,  з  поважних  причин, помістити на стоянку,  до  розміру  шкоди  додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

Стаття 30. Шкода, пов’язана з фізичним знищенням транспортного засобу
30.1.  Транспортний  засіб  вважається фізично знищеним, якщо його  ремонт  є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт  вважається  економічно  необґрунтованим,  якщо передбачені згідно  з  аварійним  сертифікатом  (рапортом),  звітом (актом) чи висновком  про  оцінку,  виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або    експертом   відповідно   до   законодавства,   витрати   на відновлювальний  ремонт  транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
30.2.  Якщо  транспортний  засіб  вважається  знищеним,  його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до  та  після  дорожньо транспортної  пригоди,  а також витрати на евакуацію   транспортного  засобу  з місця  дорожньо-транспортної пригоди.

Стаття 33. Дії осіб у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
33.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути   підставою   для   здійснення    страхового    відшкодування (регламентної виплати),  водій транспортного засобу,  причетний до такої пригоди, зобов'язаний:
33.1.1. дотримуватися передбачених правилами дорожнього  руху обов'язків водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди;
33.1.2. вжити   заходів  з  метою  запобігання  чи  зменшення подальшої шкоди;
33.1.3. поінформувати інших осіб,  причетних до цієї пригоди, про   себе,  своє  місце  проживання,  назву  та  місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;
33.1.4. невідкладно,  але не пізніше трьох робочих днів з дня настання    дорожньо транспортної    пригоди,    письмово   надати страховику,  з яким  укладено  договір обов'язкового  страхування цивільно-правової   відповідальності   (у  випадках,  передбачених статтею   41   цього   Закону,   -   МТСБУ),   повідомлення    про дорожньо-транспортну  пригоду встановленого МТСБУ зразка,  а також відомості про  місцезнаходження  свого  транспортного  засобу  та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з  поважних причин  не  мав  змоги  виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально.
33.2. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише  забезпечених  транспортних  засобів,  за  умови  відсутності травмованих   (загиблих)  людей,  а  також  за  згоди  водіїв  цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння,  за  відсутності  у них  ознак  алкогольного,  наркотичного  чи  іншого  сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів,  що знижують  увагу та  швидкість реакції,  ці  водії  мають  право спільно  скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. У такому разі  водії  транспортних  засобів  після  складення зазначеного в цьому пункті повідомлення мають право залишити місце дорожньо-транспортної  пригоди  та  звільняються   від   обов'язку інформувати  відповідні  підрозділи  Національної  поліції  про її настання.
У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників відповідних підрозділів Національної  поліції розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну  потерпілих,  не  може перевищувати  максимальних розмірів, затверджених  Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, що діяли на день  настання  страхового  випадку.
33.3. Водії  та  власники транспортних засобів,  причетних до дорожньо-транспортної   пригоди,   власники   пошкодженого   майна зобов'язані  зберігати  пошкоджене  майно  (транспортні  засоби) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди,  до тих пір,  поки його не огляне призначений страховиком (у випадках,  передбачених  статтею  41  цього  Закону,  -  МТСБУ) представник  (працівник,  аварійний комісар або експерт),  а також забезпечити йому  можливість  провести  огляд  пошкодженого  майна (транспортних засобів).
Особи, зазначені  в цьому пункті,  звільняються від обов'язку збереження пошкодженого  майна  (транспортних  засобів)  у  такому стані,   в  якому  воно  знаходилося  після  дорожньо-транспортної пригоди, у разі якщо не з їхньої вини протягом десяти робочих днів після  одержання страховиком (у випадках,  передбачених статтею 41 цього  Закону,  -  МТСБУ)  повідомлення  про  дорожньо-транспортну пригоду    його    уповноважений    представник   не   прибув   до
місцезнаходження такого пошкодженого майна.
33.4.  У разі оформлення працівниками відповідних підрозділів Національної      поліції      відповідних      документів     про дорожньо-транспортну  пригоду  вони також встановлюють та фіксують необхідні     відомості     щодо     обов'язкового     страхування цивільно-правової   відповідальності   учасників  цієї  пригоди  і сприяють  представникам  страховиків  (МТСБУ)  у проведенні огляду місця дорожньо-транспортної   пригоди  і  транспортних  засобів, причетних до неї.

Стаття 34. Дії страховика та МТСБУ після отримання інформації про дорожньо-транспортну пригоду, яка бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
34.1. Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня отримання  повідомлення  про  настання  події,  що  містить ознаки страхового випадку,  розпочати  її  розслідування,  у  тому  числі здійснити   запити   щодо  отримання  відомостей,  необхідних  для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
34.2. Протягом 10 робочих днів з дня  отримання  повідомлення про    дорожньо-транспортну   пригоду   страховик   (у   випадках, передбачених  статтею  41  цього  Закону,  -  МТСБУ)  зобов'язаний направити свого представника (працівника,  аварійного комісара або експерта)  на  місце  настання  страхового   випадку   та/або   до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.
34.3. Якщо представник страховика (у  випадках,  передбачених статтею 41 цього Закону,  - МТСБУ) не з'явився у визначений строк, потерпілий має право самостійно  обрати  аварійного  комісара  або експерта для визначення розміру шкоди.  У такому разі страховик (у випадках,  передбачених  статтею  41  цього   Закону,   -   МТСБУ)
зобов'язаний   відшкодувати   потерпілому  витрати  на  проведення експертизи (дослідження).
34.4. Для визначення причин настання  страхового  випадку  та розміру  збитків  страховиком  та МТСБУ залучаються їх працівники. Страховиком, МТСБУ та потерпілими також можуть залучатися аварійні комісари,  експерти  або  юридичні особи,  у штаті яких є аварійні комісари чи експерти.

Стаття 35. Заява про страхове відшкодування
35.1. Для отримання страхового  відшкодування  потерпілий  чи інша особа,  яка  має  право на отримання відшкодування,  протягом 30 днів  з  дня  подання  повідомлення  про   дорожньо-транспортну пригоду  подає  страховику  (у  випадках,  передбачених статтею 41 цього Закону,  - МТСБУ) заяву про страхове  відшкодування.  У  цій заяві має міститися:
     а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;
     б) прізвище,  ім'я, по батькові (найменування) заявника, його місце   проживання   (фактичне   та    місце    реєстрації)    або місцезнаходження;
     в) зміст   майнової   вимоги   заявника   щодо  відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;
     г) інформація  про  вже  здійснені   взаєморозрахунки   осіб, відповідальність яких застрахована, або інших осіб, відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;
     ґ) підпис заявника та дата подання заяви.

Стаття 36. Прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати
36.1. Страховик (у випадках,  передбачених статтею  41  цього Закону,   -   МТСБУ),  керуючись  нормами  цього  Закону,  приймає вмотивоване  рішення  про  здійснення   страхового   відшкодування (регламентної  виплати)  або  про  відмову у здійсненні страхового відшкодування  (регламентної  виплати).  Рішення  про   здійснення страхового  відшкодування  (регламентної  виплати)  приймається  у зв'язку з  визнанням  майнових  вимог  заявника  або  на  підставі рішення   суду,   у  разі  якщо  спір  про  здійснення  страхового відшкодування  (регламентної  виплати)  розглядався   в   судовому порядку.  Якщо  розмір  заподіяної  шкоди перевищує страхову суму, розмір  страхової  виплати  (регламентної  виплати)  за таку шкоду
обмежується зазначеною страховою сумою.
36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру  страхового  відшкодування  з  особою,  яка  має  право на отримання відшкодування,  за наявності  документів,  зазначених  у статті  35  цього  Закону,  повідомлення  про дорожньо-транспортну пригоду,  але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування
36.4. Виплата  страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється безпосередньо потерпілому (іншій особі, яка має право на  отримання  відшкодування)  або  погодженим  з ним особам,  які надають послуги з ремонту пошкодженого  майна,  сплатили  страхове відшкодування    за    договором   майнового   страхування   (крім регламентної виплати,  передбаченої  підпунктом  "а"  пункту  41.1 статті  41  цього  Закону),  лікування потерпілих та інші послуги,
пов'язані з відшкодуванням збитків.
36.5. За   кожен   день   прострочення   виплати   страхового відшкодування  (регламентної  виплати)  з  вини страховика (МТСБУ) особі,  яка  має  право   на   отримання   такого   відшкодування, сплачується   пеня   з   розрахунку   подвійної  облікової  ставки Національного банку України,  яка діє протягом  періоду,  за  який
нараховується пеня.

Стаття 38. Регресний позов страховика та МТСБУ
38.1. Страховик  після  виплати  страхового відшкодування має право подати регресний позов
у відносинах зі страховою компанією
Додаткова контактна інформація:
(044) 227-17-90
(098) 033-34-35
(093) 033-34-35
advocate.lypiavka@gmail.com
07400 Київ, вул. В. Чорновола 41
визнання нормативних актів недійсними представництво під час перевірок оскарження рішень держ.органів оскарження бездіяльності посадовців спори з суб`єктами владних повноважень спори у виборчому процесі
Адміністративні провадження
Цивільні справи
розподіл майна спадкові справи страхові спори при ДТП шлюбні спори визнання договору недійсним спори у сфері праці
розбій та кража кримінал в ДТП незаконний оббіг наркотиків вбивства, тілесні ушкодження економічні злочини корупційні злочини
Криминальне провадження
СТЯГНУТИ КОШТИ З СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ?
Липявка Ігор Олександрович
а д в о к а т
(044) 227-17-90 / advocate.lypiavka@gmail.com
Пам'ятка щодо дій у відносинах зі страховою компанією

ПОСИЛАННЯ   ВІД   АДВОКАТА
у відносинах зі страховою компанією
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Стаття 9. Страхова сума
9.1.  Страхова сума - це грошова сума, у межах якої страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.
9.2.   Розмір   страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну  майну потерпілих, становить 50 тисяч гривень на одного потерпілого. У  разі  якщо  загальний  розмір  шкоди  за одним  страховим випадком   перевищує   п’ятикратну  страхову  суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.
9.3.  Розмір  страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну життю та здоров’ю   потерпілих, становить  100  тисяч  гривень  на  одного

Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України
13.1. Учасники  бойових  дій та інваліди війни,  що визначені законом,  інваліди I групи,  які  особисто  керують  належними  їм транспортними  засобами,  а  також особи,  що керують транспортним засобом,  належним  інваліду I    групи,   у   його присутності, звільняються   від   обов'язкового  страхування  цивільно-правової відповідальності на території України.  Відшкодування збитків  від дорожньо транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.

Стаття 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі

22.1.  У  разі  настання страхового випадку страховик у межах страхових  сум, зазначених  у  страховому  полісі,  відшкодовує у встановленому   цим   Законом порядку  оцінену  шкоду,  заподіяну внаслідок  дорожньо-транспортної  пригоди життю,  здоров’ю, майну третьої особи.
У  разі  настання  події,  яка  є  підставою  для  проведення регламентної виплати, МТСБУ у межах страхових сум, що були чинними на  день  настання  такої події,  відшкодовує у встановленому цим Законом     порядку    оцінену    шкоду, заподіяну    внаслідок дорожньо-транспортної   пригоди  життю,  здоров’ю,  майну третьої особи.
22.2.  Відповідно  до  цього  Закону  потерпілим  - юридичним особам  страховик, а у випадках, передбачених цим Законом, - МТСБУ відшкодовує виключно шкоду, заподіяну майну.

Стаття 29. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу
У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з   урахуванням  зносу,  розрахованого  у  порядку,  встановленому законодавством,   включаючи   витрати   на   усунення  пошкоджень, зроблених   навмисно   з   метою  порятунку  потерпілих  внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця  дорожньо-транспортної  пригоди  до  місця  проживання  того власника  чи  законного  користувача  транспортного  засобу,  який керував   транспортним   засобом  у  момент  дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний  засіб  необхідно,  з  поважних  причин, помістити на стоянку,  до  розміру  шкоди  додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

Стаття 30. Шкода, пов’язана з фізичним знищенням транспортного засобу
30.1.  Транспортний  засіб  вважається фізично знищеним, якщо його  ремонт  є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт  вважається  економічно  необґрунтованим,  якщо передбачені згідно  з  аварійним  сертифікатом  (рапортом),  звітом (актом) чи висновком  про  оцінку,  виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або    експертом   відповідно   до   законодавства,   витрати   на відновлювальний  ремонт  транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
30.2.  Якщо  транспортний  засіб  вважається  знищеним,  його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до  та  після  дорожньо транспортної  пригоди,  а також витрати на евакуацію   транспортного  засобу  з місця  дорожньо-транспортної пригоди.

Стаття 33. Дії осіб у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
33.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути   підставою   для   здійснення    страхового    відшкодування (регламентної виплати),  водій транспортного засобу,  причетний до такої пригоди, зобов'язаний:
33.1.1. дотримуватися передбачених правилами дорожнього  руху обов'язків водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди;
33.1.2. вжити   заходів  з  метою  запобігання  чи  зменшення подальшої шкоди;
33.1.3. поінформувати інших осіб,  причетних до цієї пригоди, про   себе,  своє  місце  проживання,  назву  та  місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;
33.1.4. невідкладно,  але не пізніше трьох робочих днів з дня настання    дорожньо транспортної    пригоди,    письмово   надати страховику,  з яким  укладено  договір обов'язкового  страхування цивільно-правової   відповідальності   (у  випадках,  передбачених статтею   41   цього   Закону,   -   МТСБУ),   повідомлення    про дорожньо-транспортну  пригоду встановленого МТСБУ зразка,  а також відомості про  місцезнаходження  свого  транспортного  засобу  та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з  поважних причин  не  мав  змоги  виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально.
33.2. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише  забезпечених  транспортних  засобів,  за  умови  відсутності травмованих   (загиблих)  людей,  а  також  за  згоди  водіїв  цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння,  за  відсутності  у них  ознак  алкогольного,  наркотичного  чи  іншого  сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів,  що знижують  увагу та  швидкість реакції,  ці  водії  мають  право спільно  скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. У такому разі  водії  транспортних  засобів  після  складення зазначеного в цьому пункті повідомлення мають право залишити місце дорожньо-транспортної  пригоди  та  звільняються   від   обов'язку інформувати  відповідні  підрозділи  Національної  поліції  про її настання.
У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників відповідних підрозділів Національної  поліції розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну  потерпілих,  не  може перевищувати  максимальних розмірів, затверджених  Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, що діяли на день  настання  страхового  випадку.
33.3. Водії  та  власники транспортних засобів,  причетних до дорожньо-транспортної   пригоди,   власники   пошкодженого   майна зобов'язані  зберігати  пошкоджене  майно  (транспортні  засоби) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди,  до тих пір,  поки його не огляне призначений страховиком (у випадках,  передбачених  статтею  41  цього  Закону,  -  МТСБУ) представник  (працівник,  аварійний комісар або експерт),  а також забезпечити йому  можливість  провести  огляд  пошкодженого  майна (транспортних засобів).
Особи, зазначені  в цьому пункті,  звільняються від обов'язку збереження пошкодженого  майна  (транспортних  засобів)  у  такому стані,   в  якому  воно  знаходилося  після  дорожньо-транспортної пригоди, у разі якщо не з їхньої вини протягом десяти робочих днів після  одержання страховиком (у випадках,  передбачених статтею 41 цього  Закону,  -  МТСБУ)  повідомлення  про  дорожньо-транспортну пригоду    його    уповноважений    представник   не   прибув   до
місцезнаходження такого пошкодженого майна.
33.4.  У разі оформлення працівниками відповідних підрозділів Національної      поліції      відповідних      документів     про дорожньо-транспортну  пригоду  вони також встановлюють та фіксують необхідні     відомості     щодо     обов'язкового     страхування цивільно-правової   відповідальності   учасників  цієї  пригоди  і сприяють  представникам  страховиків  (МТСБУ)  у проведенні огляду місця дорожньо-транспортної   пригоди  і  транспортних  засобів, причетних до неї.

Стаття 34. Дії страховика та МТСБУ після отримання інформації про дорожньо-транспортну пригоду, яка бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
34.1. Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня отримання  повідомлення  про  настання  події,  що  містить ознаки страхового випадку,  розпочати  її  розслідування,  у  тому  числі здійснити   запити   щодо  отримання  відомостей,  необхідних  для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
34.2. Протягом 10 робочих днів з дня  отримання  повідомлення про    дорожньо-транспортну   пригоду   страховик   (у   випадках, передбачених  статтею  41  цього  Закону,  -  МТСБУ)  зобов'язаний направити свого представника (працівника,  аварійного комісара або експерта)  на  місце  настання  страхового   випадку   та/або   до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.
34.3. Якщо представник страховика (у  випадках,  передбачених статтею 41 цього Закону,  - МТСБУ) не з'явився у визначений строк, потерпілий має право самостійно  обрати  аварійного  комісара  або експерта для визначення розміру шкоди.  У такому разі страховик (у випадках,  передбачених  статтею  41  цього   Закону,   -   МТСБУ)
зобов'язаний   відшкодувати   потерпілому  витрати  на  проведення експертизи (дослідження).
34.4. Для визначення причин настання  страхового  випадку  та розміру  збитків  страховиком  та МТСБУ залучаються їх працівники. Страховиком, МТСБУ та потерпілими також можуть залучатися аварійні комісари,  експерти  або  юридичні особи,  у штаті яких є аварійні комісари чи експерти.

Стаття 35. Заява про страхове відшкодування
35.1. Для отримання страхового  відшкодування  потерпілий  чи інша особа,  яка  має  право на отримання відшкодування,  протягом 30 днів  з  дня  подання  повідомлення  про   дорожньо-транспортну пригоду  подає  страховику  (у  випадках,  передбачених статтею 41 цього Закону,  - МТСБУ) заяву про страхове  відшкодування.  У  цій заяві має міститися:
     а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;
     б) прізвище,  ім'я, по батькові (найменування) заявника, його місце   проживання   (фактичне   та    місце    реєстрації)    або місцезнаходження;
     в) зміст   майнової   вимоги   заявника   щодо  відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;
     г) інформація  про  вже  здійснені   взаєморозрахунки   осіб, відповідальність яких застрахована, або інших осіб, відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;
     ґ) підпис заявника та дата подання заяви.

Стаття 36. Прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати
36.1. Страховик (у випадках,  передбачених статтею  41  цього Закону,   -   МТСБУ),  керуючись  нормами  цього  Закону,  приймає вмотивоване  рішення  про  здійснення   страхового   відшкодування (регламентної  виплати)  або  про  відмову у здійсненні страхового відшкодування  (регламентної  виплати).  Рішення  про   здійснення страхового  відшкодування  (регламентної  виплати)  приймається  у зв'язку з  визнанням  майнових  вимог  заявника  або  на  підставі рішення   суду,   у  разі  якщо  спір  про  здійснення  страхового відшкодування  (регламентної  виплати)  розглядався   в   судовому порядку.  Якщо  розмір  заподіяної  шкоди перевищує страхову суму, розмір  страхової  виплати  (регламентної  виплати)  за таку шкоду
обмежується зазначеною страховою сумою.
36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру  страхового  відшкодування  з  особою,  яка  має  право на отримання відшкодування,  за наявності  документів,  зазначених  у статті  35  цього  Закону,  повідомлення  про дорожньо-транспортну пригоду,  але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування
36.4. Виплата  страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється безпосередньо потерпілому (іншій особі, яка має право на  отримання  відшкодування)  або  погодженим  з ним особам,  які надають послуги з ремонту пошкодженого  майна,  сплатили  страхове відшкодування    за    договором   майнового   страхування   (крім регламентної виплати,  передбаченої  підпунктом  "а"  пункту  41.1 статті  41  цього  Закону),  лікування потерпілих та інші послуги,
пов'язані з відшкодуванням збитків.
36.5. За   кожен   день   прострочення   виплати   страхового відшкодування  (регламентної  виплати)  з  вини страховика (МТСБУ) особі,  яка  має  право   на   отримання   такого   відшкодування, сплачується   пеня   з   розрахунку   подвійної  облікової  ставки Національного банку України,  яка діє протягом  періоду,  за  який
нараховується пеня.

Стаття 38. Регресний позов страховика та МТСБУ
38.1. Страховик  після  виплати  страхового відшкодування має право подати регресний позов
ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК
отримати відповідь поштою
(044) 227-17-90
(098) 033-34-35
(093) 033-34-35
(093) 033-34-35
(098) 033-34-35
(044) 227-17-90
e-mail: advocate.lypiavka@gmail.com
СТЯГНУТИ КОШТИ З СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ?
Липявка Ігор Олександрович
а д в о к а т
(044) 227-17-90 / advocate.lypiavka@gmail.com
(093) 033-34-35
(098) 033-34-35
(044) 227-17-90
Пам'ятка щодо дій у відносинах зі страховою компанією
- На протязі 3 діб з дня ДТП проінформуйте свою страхову компанію про страховий випадок. Отримайте у діспетчера номер звернення.

- Подайте до своєї страхової компанії заяву про страховий випадок зі схемою ДТП. У випадку, якщо суд визнає саме Вашу вину, у страхової компанії не буде підстав звернутися до Вас з регресом.

- Витребуйте копію автотоварознавчої експертизи.
Таку експертизу, як правило проводить страхова коипанія.

- У разі непроведення автотоварознавчої експертизи на протязі 10 діб з моменту ДТП - проведіть незалежну оцінку. Це унеможливить занизити суму виплати і буде Вашою заявленою сумою.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте до страхової компанії усі передбачечні законом документи. Копії свідоцтва про реєстрацію т/з, посвідчення водія, заявки зі схемою ДТП, та банківські реквізити.

- На 11 день з дня оголошення Постанови суду подайте заяву про виплату страхового відшкодування. З дня подання цієї заяви у страхової компанії є 90 діб для виплати.

- У разі невиплати страхового відшкодування або заниження суми виплати зверніться до суду. Бажано це зробити з адвокатом, що гарантовано дасть результат та підвищить суму виплати.
(093) 033-34-35
(098) 033-34-35
(044) 227-17-90
e-mail: advocate.lypiavka@gmail.com
ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК
отримати відповідь поштою
ПОСИЛАННЯ   ВІД   АДВОКАТА
у відносинах зі страховою компанією

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Стаття 9. Страхова сума
9.1.  Страхова сума - це грошова сума, у межах якої страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.
9.2.   Розмір   страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну  майну потерпілих, становить 50 тисяч гривень на одного потерпілого. У  разі  якщо  загальний  розмір  шкоди  за одним  страховим випадком   перевищує   п’ятикратну  страхову  суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.
9.3.  Розмір  страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну життю та здоров’ю   потерпілих, становить  100  тисяч  гривень  на  одного

Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України
13.1. Учасники  бойових  дій та інваліди війни,  що визначені законом,  інваліди I групи,  які  особисто  керують  належними  їм транспортними  засобами,  а  також особи,  що керують транспортним засобом,  належним  інваліду I    групи,   у   його присутності, звільняються   від   обов'язкового  страхування  цивільно-правової відповідальності на території України.  Відшкодування збитків  від дорожньо транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.

Стаття 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі

22.1.  У  разі  настання страхового випадку страховик у межах страхових  сум, зазначених  у  страховому  полісі,  відшкодовує у встановленому   цим   Законом порядку  оцінену  шкоду,  заподіяну внаслідок  дорожньо-транспортної  пригоди життю,  здоров’ю, майну третьої особи.
У  разі  настання  події,  яка  є  підставою  для  проведення регламентної виплати, МТСБУ у межах страхових сум, що були чинними на  день  настання  такої події,  відшкодовує у встановленому цим Законом     порядку    оцінену    шкоду, заподіяну    внаслідок дорожньо-транспортної   пригоди  життю,  здоров’ю,  майну третьої особи.
22.2.  Відповідно  до  цього  Закону  потерпілим  - юридичним особам  страховик, а у випадках, передбачених цим Законом, - МТСБУ відшкодовує виключно шкоду, заподіяну майну.

Стаття 29. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу
У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з   урахуванням  зносу,  розрахованого  у  порядку,  встановленому законодавством,   включаючи   витрати   на   усунення  пошкоджень, зроблених   навмисно   з   метою  порятунку  потерпілих  внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця  дорожньо-транспортної  пригоди  до  місця  проживання  того власника  чи  законного  користувача  транспортного  засобу,  який керував   транспортним   засобом  у  момент  дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний  засіб  необхідно,  з  поважних  причин, помістити на стоянку,  до  розміру  шкоди  додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

Стаття 30. Шкода, пов’язана з фізичним знищенням транспортного засобу
30.1.  Транспортний  засіб  вважається фізично знищеним, якщо його  ремонт  є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт  вважається  економічно  необґрунтованим,  якщо передбачені згідно  з  аварійним  сертифікатом  (рапортом),  звітом (актом) чи висновком  про  оцінку,  виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або    експертом   відповідно   до   законодавства,   витрати   на відновлювальний  ремонт  транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
30.2.  Якщо  транспортний  засіб  вважається  знищеним,  його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до  та  після  дорожньо транспортної  пригоди,  а також витрати на евакуацію   транспортного  засобу  з місця  дорожньо-транспортної пригоди.

Стаття 33. Дії осіб у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
33.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути   підставою   для   здійснення    страхового    відшкодування (регламентної виплати),  водій транспортного засобу,  причетний до такої пригоди, зобов'язаний:
33.1.1. дотримуватися передбачених правилами дорожнього  руху обов'язків водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди;
33.1.2. вжити   заходів  з  метою  запобігання  чи  зменшення подальшої шкоди;
33.1.3. поінформувати інших осіб,  причетних до цієї пригоди, про   себе,  своє  місце  проживання,  назву  та  місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;
33.1.4. невідкладно,  але не пізніше трьох робочих днів з дня настання    дорожньо транспортної    пригоди,    письмово   надати страховику,  з яким  укладено  договір обов'язкового  страхування цивільно-правової   відповідальності   (у  випадках,  передбачених статтею   41   цього   Закону,   -   МТСБУ),   повідомлення    про дорожньо-транспортну  пригоду встановленого МТСБУ зразка,  а також відомості про  місцезнаходження  свого  транспортного  засобу  та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з  поважних причин  не  мав  змоги  виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально.
33.2. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише  забезпечених  транспортних  засобів,  за  умови  відсутності травмованих   (загиблих)  людей,  а  також  за  згоди  водіїв  цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння,  за  відсутності  у них  ознак  алкогольного,  наркотичного  чи  іншого  сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів,  що знижують  увагу та  швидкість реакції,  ці  водії  мають  право спільно  скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. У такому разі  водії  транспортних  засобів  після  складення зазначеного в цьому пункті повідомлення мають право залишити місце дорожньо-транспортної  пригоди  та  звільняються   від   обов'язку інформувати  відповідні  підрозділи  Національної  поліції  про її настання.
У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників відповідних підрозділів Національної  поліції розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну  потерпілих,  не  може перевищувати  максимальних розмірів, затверджених  Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, що діяли на день  настання  страхового  випадку.
33.3. Водії  та  власники транспортних засобів,  причетних до дорожньо-транспортної   пригоди,   власники   пошкодженого   майна зобов'язані  зберігати  пошкоджене  майно  (транспортні  засоби) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди,  до тих пір,  поки його не огляне призначений страховиком (у випадках,  передбачених  статтею  41  цього  Закону,  -  МТСБУ) представник  (працівник,  аварійний комісар або експерт),  а також забезпечити йому  можливість  провести  огляд  пошкодженого  майна (транспортних засобів).
Особи, зазначені  в цьому пункті,  звільняються від обов'язку збереження пошкодженого  майна  (транспортних  засобів)  у  такому стані,   в  якому  воно  знаходилося  після  дорожньо-транспортної пригоди, у разі якщо не з їхньої вини протягом десяти робочих днів після  одержання страховиком (у випадках,  передбачених статтею 41 цього  Закону,  -  МТСБУ)  повідомлення  про  дорожньо-транспортну пригоду    його    уповноважений    представник   не   прибув   до
місцезнаходження такого пошкодженого майна.
33.4.  У разі оформлення працівниками відповідних підрозділів Національної      поліції      відповідних      документів     про дорожньо-транспортну  пригоду  вони також встановлюють та фіксують необхідні     відомості     щодо     обов'язкового     страхування цивільно-правової   відповідальності   учасників  цієї  пригоди  і сприяють  представникам  страховиків  (МТСБУ)  у проведенні огляду місця дорожньо-транспортної   пригоди  і  транспортних  засобів, причетних до неї.

Стаття 34. Дії страховика та МТСБУ після отримання інформації про дорожньо-транспортну пригоду, яка бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
34.1. Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня отримання  повідомлення  про  настання  події,  що  містить ознаки страхового випадку,  розпочати  її  розслідування,  у  тому  числі здійснити   запити   щодо  отримання  відомостей,  необхідних  для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
34.2. Протягом 10 робочих днів з дня  отримання  повідомлення про    дорожньо-транспортну   пригоду   страховик   (у   випадках, передбачених  статтею  41  цього  Закону,  -  МТСБУ)  зобов'язаний направити свого представника (працівника,  аварійного комісара або експерта)  на  місце  настання  страхового   випадку   та/або   до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.
34.3. Якщо представник страховика (у  випадках,  передбачених статтею 41 цього Закону,  - МТСБУ) не з'явився у визначений строк, потерпілий має право самостійно  обрати  аварійного  комісара  або експерта для визначення розміру шкоди.  У такому разі страховик (у випадках,  передбачених  статтею  41  цього   Закону,   -   МТСБУ)
зобов'язаний   відшкодувати   потерпілому  витрати  на  проведення експертизи (дослідження).
34.4. Для визначення причин настання  страхового  випадку  та розміру  збитків  страховиком  та МТСБУ залучаються їх працівники. Страховиком, МТСБУ та потерпілими також можуть залучатися аварійні комісари,  експерти  або  юридичні особи,  у штаті яких є аварійні комісари чи експерти.

Стаття 35. Заява про страхове відшкодування
35.1. Для отримання страхового  відшкодування  потерпілий  чи інша особа,  яка  має  право на отримання відшкодування,  протягом 30 днів  з  дня  подання  повідомлення  про   дорожньо-транспортну пригоду  подає  страховику  (у  випадках,  передбачених статтею 41 цього Закону,  - МТСБУ) заяву про страхове  відшкодування.  У  цій заяві має міститися:
     а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;
     б) прізвище,  ім'я, по батькові (найменування) заявника, його місце   проживання   (фактичне   та    місце    реєстрації)    або місцезнаходження;
     в) зміст   майнової   вимоги   заявника   щодо  відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;
     г) інформація  про  вже  здійснені   взаєморозрахунки   осіб, відповідальність яких застрахована, або інших осіб, відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;
     ґ) підпис заявника та дата подання заяви.

Стаття 36. Прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати
36.1. Страховик (у випадках,  передбачених статтею  41  цього Закону,   -   МТСБУ),  керуючись  нормами  цього  Закону,  приймає вмотивоване  рішення  про  здійснення   страхового   відшкодування (регламентної  виплати)  або  про  відмову у здійсненні страхового відшкодування  (регламентної  виплати).  Рішення  про   здійснення страхового  відшкодування  (регламентної  виплати)  приймається  у зв'язку з  визнанням  майнових  вимог  заявника  або  на  підставі рішення   суду,   у  разі  якщо  спір  про  здійснення  страхового відшкодування  (регламентної  виплати)  розглядався   в   судовому порядку.  Якщо  розмір  заподіяної  шкоди перевищує страхову суму, розмір  страхової  виплати  (регламентної  виплати)  за таку шкоду
обмежується зазначеною страховою сумою.
36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру  страхового  відшкодування  з  особою,  яка  має  право на отримання відшкодування,  за наявності  документів,  зазначених  у статті  35  цього  Закону,  повідомлення  про дорожньо-транспортну пригоду,  але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування
36.4. Виплата  страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється безпосередньо потерпілому (іншій особі, яка має право на  отримання  відшкодування)  або  погодженим  з ним особам,  які надають послуги з ремонту пошкодженого  майна,  сплатили  страхове відшкодування    за    договором   майнового   страхування   (крім регламентної виплати,  передбаченої  підпунктом  "а"  пункту  41.1 статті  41  цього  Закону),  лікування потерпілих та інші послуги,
пов'язані з відшкодуванням збитків.
36.5. За   кожен   день   прострочення   виплати   страхового відшкодування  (регламентної  виплати)  з  вини страховика (МТСБУ) особі,  яка  має  право   на   отримання   такого   відшкодування, сплачується   пеня   з   розрахунку   подвійної  облікової  ставки Національного банку України,  яка діє протягом  періоду,  за  який
нараховується пеня.

Стаття 38. Регресний позов страховика та МТСБУ
38.1. Страховик  після  виплати  страхового відшкодування має право подати регресний позов
(044) 227-17-90
(098) 033-34-35
(093) 033-34-35
e-mail: advocate.lypiavka@gmail.com
Кваліфікований захист адвоката в справах по ДТП у Києві та області.
e-mail: advocate.lypiavka@gmail.com
(098) 033-34-35
(093) 033-34-35
(044) 227-17-90
Кваліфікований захист адвоката в справах по ДТП у Києві та області.
АДВОКАТ
АДВОКАТ
АДВОКАТ
АДВОКАТ